Styrelseutvärdering

Ringström & Partners har utvecklat en strukturerad modell och metod för styrelseutvärdering utifrån vetenskapligt baserad organisations- och socialpsykologisk teori. Vi arbetar med verktyg som används internationellt för att bedöma och utveckla effektivitet i grupper.

Resultatet av utvärderingen ger en tydlig beskrivning av gruppens effektivitet, dvs styrelsens styrkor och utmaningar. Den beskriver hur styrelsearbetet upplevs och vilka förbättringsområden som finns. Rekommendationer ges på hur styrelsen konkret kan arbeta med förbättringar. Utvärderingen visar även hur ordföranden och VD uppfyller sina respektive roller och ansvar.